Cara Mudah Menghafal 114 Surat Al Qur'an untuk Anak Didik dengan Metode Bercerita

Cerita I ; (Surah 1 – 10)

Paman membaca AL FATIHAH sebelum memasak SAPI BETINA milik KELUARGA IMRAN yang punya anak wanita bernama AN NISA. Sebagian HIDANGAN itu diberikan untuk BINATANG TERNAK. Kemudian paman menuju TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI, untuk mencuri HARTA RAMPASAN PERANG. Namun akhirnya paman ber-TAUBAT seperti taubatnya Nabi YUNUS.
NO.KRONOLOGI CERITA
1.AL-FATIHAH
2.SAPI BETINA – AL-BAQOROH
3.KELUARGA IMRAN – ALI IMRON
4.AN NISA
5.HIDANGAN – AL MAIDAH
6.BINATANG TERNAK – AL AN ‘AM
7.TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI – AL A’ ROF
8.HARTA RAMPASAN PERANG – AL ANFAL
9.TAUBAT – AT TAUBAH
10.YUNUS

Cerita II; (Surah 11 – 20)
HUD dan YUSUF melihat PETIR.Sementara itu IBRAHIM sedang berada di PEGUNUNGAN HIJR. Ia mencari LEBAH, untuk kemudian memulai PERJALANAN MALAM menuju ke GUA untuk menemui MARYAM dan TOHA.
NO.KRONOLOGI CERITA
11.HUD
12.YUSUF
13.PETIR – AR RA’D
14.IBRAHIM
15.PEGUNUNGAN HIJR – AL HIJR
16.LEBAH – AN NAHL
17.PERJALANAN MALAM – AL ISRO
18.GUA – AL KAHFI
19.MARYAM
20.TOHA

Cerita III ; (Surah 21 – 30)
PARA NABI pergi HAJI diikuti oleh ORANG-ORANG BERIMAN. Mereka seperti CAHAYA. Inilah yang menjadi PEMBEDA ANTARA YANG BENAR DAN BATHIL. Sementara itu, PARA PENYAIR bercerita tentang SEMUT. Cerita itu terangkum dalam buku KISAH –KISAH. Dalam buku itu juga diceritakan tentang LABA-LABA yang menyerang BANGSA ROMAWI.
NO.KRONOLOGI CERITA
21.PARA NABI – AL ANBIYA
22.HAJI – AL HAJJ
23.ORANG – ORANG BERIMAN-AL MU’MINUN
24.CAHAYA – AN NUR
25.PEMBEDA ANTARA YANG BENAR DAN BATHIL – AL FURQON
26.PARA PENYAIR – ASY SYU ‘ARO
27.SEMUT-AN NAML
28.KISAH2 – AL QOSHOSH
29.LABA-LABA – AL ‘ANKABUT
30.BANGSA ROMAWI – AR RUM

Cerita IV ; (Surah 31 – 40)
LUKMAN tidak berSUJUD di kaum yang terkena AHZAB dan tidak juga kepada kaum SABA’. Sementara itu FATHIR dan YASIN berdiri bersama orang YANG BERSHAF- SHAF dan membentuk huruf SHOD. Mereka teramasuk ROMBONGAN – ROMBONGAN yang memohon ampunan kepada YANG MAHA PENGAMPUN.
NO.KRONOLOGI CERITA
31.LUKMAN – LUQMAN
32.SUJUD – AS SAJDAH
33.AL AHZAB
34.SABA’
35.FATHIR
36.YASIN
37.YANG BERSHAF2– ASH SHOOFFAT
38 SHOD
39.ROMBONGAN-ROMBONGAN – AZ ZUMAR
40.YANG MAHA PENGAMPUN – GHOFIR

Cerita V; (Surah 41 – 50)
YANG DIJELASKAN dalam MUSYAWARAH itu adalah tentang PERHIASAN. Bukan tentang KABUT. Sementara itu banyak orang YANG BERLUTUT di BUKIT-BUKIT PASIR. Saat itulah MUHAMMAD mendapat KEMENANGAN. Hal ini ditandai dengan KAMAR-KAMAR bertuliskan huruf QOF.
NO.KRONOLOGI CERITA
41.YANG DIJELASKAN – FUSHSHILAT
42.MUSYAWARAH – ASY SYURA
43.PERHIASAN – AZ ZUKHRUF
44.KABUT – AD DUKHAN
45.YANG BERLUTUT – AL JATSIYAH
46.BUKIT2 PASIR – AL AHQOF
47.MUHAMMAD – MUHAMMAD
48.KEMENANGAN – AL FATH
49.KAMAR2– AL HUJURAT
50.QOF

Cerita VI ; (Surah 51 – 60)
ANGIN YANG MENERBANGKAN
membawa awan ke bukit THURSINA.Ini terjadi saat BINTANG dan BULAN bersinar. Sementara itu pak RAHMAN sedang berceramah tentang HARI KIAMAT. Dimana BESI hancur, WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN mengalami PENGUSIRAN, dan banyak PEREMPUAN YANG DIUJI.
NO.KRONOLOGI CERITA
51.ANGIN YANG MENERBANGKAN – ADZ DZARIYAT
52.THURSINA – ATH THUR
53.BINTANG – AN NAJM
54.BULAN – AL QOMAR
55.AR RAHMAN
56.HARI KIAMAT – AL WAQI ‘AH
57.BESI – AL HADID
58.WANITA YANG MENGAJUKAN
GUGATAN – AL MUJADILAH
59 PENGUSIRAN – AL HASYR
60.PEREMPUAN YANG DIUJI – AL MUMTAHANAH

Cerita VII ; (Surah 61 – 70)
BARISAN orang beriman pada HARI JUM’AT berbeda dengan ORANG – ORANG MUNAFIK. Demikian juga pada HARI DITAMPAKAN KESALAHAN -KESALAHAN. Ketika aku di-TALAK, aku MENGHARAMKAN dia untuk masuk rumah ini. KERAJAAN yang indah, PENA yang mahal, pada HARI KIAMAT tidak lagi berharga. Disinilah
TEMPAT-TEMPAT NAIK bagi amal sholih.
NO.KRONOLOGI CERITA
61.BARISAN – ASH SHOF
62.HARI JUM’AT – AL JUMU’AH
63.ORANG-ORANG MUNAFIK – AL MUNAFIQUN
64.HARI DITAMPAKAN KESALAHAN- KESALAHAN – AL TAGHOBUN
65.TALAK – ATH THOLAQ
66.MENGHARAMKAN – AT TAHRIM
67.KERAJAAN – AL MULK
68.PENA – AL QOLAM
69.HARI KIAMAT – AL HAAQQAH
70.TEMPAT2 NAIK – AL MA’ARIJ

Cerita VIII ; (Surah 71 – 80)
NUH diganggu JIN disaat ORANG YANG BERSELIMUT dan ORANG YANG BERKEMUL tertidur pulas. Ia tidak menyadari datangnya KIAMAT. Sementara itu, ketika MANUSIA bertemu dengan MALAIKAT YANG DIUTUS untuk menyampaikan BERITA BESAR tentang kematian, MALAIKAT- MALAIKAT YANG MENCABUT nyawa
sedang melihat IA BERMUKA MASAM.
NO.KRONOLOGI CERITA
71.NUH – NUH
72.JIN – AL JINN
73.ORANG YANG BERSELIMUT – AL MUZAMMIL
74.ORANG YANG BERKEMUL – AL MUDATSTSIR
75.KIAMAT – AL QIYAMAH
76.MANUSIA – AL INSAN
77.MALAIKAT YANG DIUTUS – AL MURSALAT
78.BERITA BESAR – AN NABA’
79.MALAIKAT2 YANG MENCABUT – AN NAZI ‘AT
80.IA BERMUKA MASAM – ‘ABASA

Cerita IX ; (Surah 81 – 90)
Ombak MENGGULUNG, bumi TERBELAH, ORANG-ORANG YANG CURANG pun ikut TERBELAH. Mereka seperti GUGUSAN BINTANG YANG DATANG DI MALAM HARI. Mereka berada di tempat YANG PALING TINGGI. Pada HARI PEMBALASAN tidak akan muncul FAJAR di NEGERI manapun.
NO.KRONOLOGI CERITA
81.MENGGULUNG – AT TAKWIR
82.TERBELAH – AL INFITHOR
83.ORANG-ORANG YANG CURANG – AL MUTHOFFIFIN
84.TERBELAH – AL INSYIQOQ
85.GUGUSAN BINTANG – AL BURUJ
86.YANG DATANG DI MALAM HARI – ATH THORIQ
87.YANG PALING TINGGI – AL A ‘LA
88.HARI PEMBALASAN – AL GHOSYIYAH
89.FAJAR – AL FAJR
90.NEGERI – AL BALAD

Cerita X; (Surah 91 – 100)
MATAHARI tenggelam saat MALAM tiba. Dan ketika WAKTU DHUHA, Allah MELAPANGKAN rizki dan menumbuhkan BUAH TIN. Sementara itu manusia yang berasal dari SEGUMPAL DARAH tidak mempunyai KEMULIAAN sedikit pun. Ini adalah BUKTI akan terjadi KEGONCANGAN di dunia. Hingga KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG pun mati.
NO.KRONOLOGI CERITA
91.MATAHARI – ASY SYAMS
92.MALAM – AL LAIL
93.WAKTU DHUHA – ADH DHUHA
94.MELAPANGKAN – AL INSYIROH
95.BUAH TIN – AT TIN
96.SEGUMPAL DARAH – AL ‘ALAQ
97.KEMULIAAN – AL QODR
98.BUKTI – AL BAYYINAH
99.KEGONCANGAN – AZ ZALZALAH
100.KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG – AL’ADIYAT

Cerita XI ; (Surah 101 – 110)
HARI KIAMAT, hari dimana manusia tidak bisa lagi BERMEGAH-MEGAHAN.
Pada MASA itulah si PENGUMPAT mati diinjak-injak GAJAH. Sementara itu SUKU QURAISY bertengkar dengan pak MA’UN di tepi telaga KAUTSAR. Saat itu ORANG-ORANG KAFIR tidak mendapatkan PERTOLONGAN.
NO.KRONOLOGI CERITA
101.HARI KIAMAT– AL QORI ‘AH
102.BERMEGAH-MEGAHAN – AT TAKATSUR
103.MASA – AL ‘ASHR
104.PENGUMPAT – AL HUMAZAH
105.GAJAH – AL FI-L
106.SUKU QURAISY – QURAISY
107.MA’UN – AL MA ‘UN
108.KAUTSAR – AL KAUTSAR
109.ORANG-ORANG KAFIR – AL KAFIRUN
110.PERTOLONGAN – AN NASHR

Cerita XII (Surah 111-114)
111.AL LAHAB
112.AL IKHLASH
113.AL FALAQi
114.AN NAAS


No. Nama surat Arti Ayat Urut Jenis
1 Al-Fatihah Pembukaan 7 5 Makiah
2 Al-Baqarah Sapi betina 286 87 Madaniah
3 Ali-Imran Keluarga Imran 200 89 Madaniah
4 An-Nisaa' Wanita 176 92 Madaniah
5 Al-Maa-idah Hidangan 120 112 Madaniah
6 Al-An'aam Binatang ternak 165 55 Makiah
7 Al-A'raaf Tempat tertinggi 206 39 Makiah
8 Al-Anfaal Rampasan perang 75 88 Madaniah
9 At-Taubah Pengampunan 129 113 Madaniah
10 Yunus Yunus 109 51 Makiah
11 Hud Huud 123 52 Makiah
12 Yusuf Yusuf 111 53 Makiah
13 Ar-Ra'd Guruh 43 96 Madaniah
14 Ibrahim Ibrahim 52 72 Makiah
15 Al-Hijr Al-Hijr 99 54 Makiah
16 An-Nahl Lebah 128 70 Makiah
17 Al-Isra' Memperjalankan di malam hari 111 50 Makiah
18 Al-Kahfi Gua 110 69 Makiah
19 Maryam Maryam 98 44 Makiah
20 Thaha Thaha 135 45 Makiah
21 Al-Anbiyaa' Nabi-nabi 112 73 Makiah
22 Al-Hajj Haji 78 103 Madaniah
23 Al-Mu'minuun Orang-orang yang beriman 118 74 Makiah
24 An-Nuur Cahaya 64 102 Madaniah
25 Al-Furqaan Pembeda 77 42 Makiah
26 Asy-Syu'araa' Para penyair 227 47 Makiah
27 An-Naml Semut 93 48 Makiah
28 Al-Qashash Cerita-cerita 88 49 Makiah
29 Al-Ankabut Laba-laba 69 85 Makiah
30 Ar-Ruum Bangsa Rumawi 60 84 Makiah
31 Luqman Luqman 34 57 Makiah
32 As-Sajadah Sujud 30 75 Makiah
33 Al-Ahzab Golongan yang bersekutu 73 90 Madaniah
34 Saba' Kaum Saba' 54 58 Makiah
35 Faathir Pencipta 45 43 Makiah
36 Yaa Siin Yaa siin 83 41 Makiah
37 Ash-Shaffaat Yang bershaf-shaf 182 56 Makiah
38 Shaad Shaad 88 38 Makiah
39 Az-Zumar Rombongan-rombongan 75 59 Makiah
40 Al-Mu'min Orang yang beriman 85 60 Makiah
41 Fush Shilat Yang dijelaskan 54 61 Makiah
42 Asy-Syuura Musyawarat 53 62 Makiah
43 Az-Zukhruf Perhiasan 89 63 Makiah
44 Ad-Dukhaan Kabut 59 64 Makiah
45 Al-Jaatsiyah Yang berlutut 37 65 Makiah
46 Al-Ahqaaf Bukit-bukit pasir 35 66 Makiah
47 Muhammad Nabi Muhammad SAW. 38 95 Madaniah
48 Al-Fath Kemenangan 29 111 Madaniah
49 Al-Hujurat Kamar-kamar 18 106 Madaniah
50 Qaaf Qaaf 45 34 Makiah
51 Adz-Dzaariyaat Angin yang menerbangkan 60 67 Makiah
52 Ath-Thuur Bukit 49 76 Makiah
53 An-Najm Bintang 62 23 Makiah
54 Al-Qamar Bulan 55 37 Makiah
55 Ar-Rahmaan Yang Maha Pemurah 78 97 Madaniah
56 Al-Waaqiah Hari Kiamat 96 46 Makiah
57 Al-Hadiid Besi 29 94 Madaniah
58 Al-Mujaadilah Wanita yang mengajukan gugatan 22 105 Madaniah
59 Al-Hasyr Pengusiran 24 101 Madaniah
60 Al-Mumtahanah Perempuan yang diuji 13 91 Madaniah
61 Ash-Shaff Barisan 14 109 Madaniah
62 Al-Jumu'ah Hari Jum'at 11 110 Madaniah
63 Al-Munaafiquun Orang-orang munafik 11 104 Madaniah
64 At-Taghaabun Hari ditampakkan segala kesalahan 18 108 Madaniah
65 Ath-Thalaaq Talak 12 99 Madaniah
66 At-Tahrim Mengharamkan 12 107 Madaniah
67 Al-Mulk Kerajaan 30 77 Makiah
68 Al-Qalam Kalam 52 2 Makiah
69 Al-Haaqqah Hari kiamat 52 78 Makiah
70 Al-Ma'aarij Tempat-tempat naik 44 79 Makiah
71 Nuh Nabi Nuh 28 71 Makiah
72 Al-Jin Jin 28 40 Makiah
73 Al-Muzzammil Orang yang berselimut 20 3 Makiah
74 Al-Muddatstsir Orang yang berkemul 56 4 Makiah
75 Al-Qiyaamah Hari Kiamat 40 31 Makiah
76 Al-Insaan Manusia 31 98 Madaniah
77 Al-Mursalaat Malaikat-malaikat yang diutus 50 33 Makiah
78 An-Naba' Berita besar 40 80 Makiah
79 An-Naazi'aat Para malaikat yang mencabut 46 81 Makiah
80 'Abasa Ia bermuka masam 42 24 Makiah
81 At-Takwir Menggulung 29 7 Makiah
82 Al-Infithar Terbelah 19 82 Makiah
83 Al-Muthaffifiin Orang-orang yang curang 36 86 Makiah
84 Al-Insyiqaaq Terbelah 25 83 Makiah
85 Al-Buruuj Gugusan bintang 22 27 Makiah
86 Ath-Thaariq Yang datang di malam hari 17 36 Makiah
87 Al-A'laa Yang paling tinggi 19 8 Makiah
88 Al-Ghaasyiyah Hari pembalasan 26 68 Makiah
89 Al-Fajr Fajar 30 10 Makiah
90 Al-Balad Negeri 20 35 Makiah
91 Asy-Syams Matahari 15 26 Makiah
92 Al-Lail Malam 21 9 Makiah
93 Ad-Dhuhaa Waktu matahari sepenggalan naik 11 11 Makiah
94 Alam-Nasyrah Melapangkan 8 12 Makiah
95 At-Tiin Buah tin 8 28 Makiah
96 Al-'Alaq Segumpal darah 19 1 Makiah
97 Al-Qadar Kemuliaan 5 25 Makiah
98 Al-Bayyinah Bukti 8 100 Madaniah
99 Al-Zalzalah Kegoncangan 8 93 Madaniah
100 Al-'Aadiyaat Kuda perang yang berlari kencang 11 14 Makiah
101 Al-Qaari'ah Hari Kiamat 11 30 Makiah
102 At-Takaatsur Bermegah-megahan 8 16 Makiah
103 Al-'Ashr Masa 3 13 Makiah
104 Al-Humazah Pengumpat 9 32 Makiah
105 Al-Fiil Gajah 5 19 Makiah
106 Al-Quraisy Suku Quraisy 4 29 Makiah
107 Al-Maa'un Barang-barang yang berguna 7 17 Makiah
108 Al-Kautsar Nikmat yang banyak 3 15 Makiah
109 Al-Kaafiruun Orang-orang kafir 6 18 Makiah
110 An-Nashr Pertolongan 3 114 Madaniah
111 Al-Lahab Gejolak api 5 6 Makiah
112 Al-Ikhlash Memurnikan Keesaan Allah 4 22 Makiah
113 Al-Falaq Waktu subuh 5 20 Makiah
114 An-Naas Manusia 6 21 MakiahJika bermanfaar, silahkan di Bagikan kepada Anak didik kita

0 Komentar